Modul 4 – Retten til å bli hørt

Helt sentralt i barnets beste-vurdering står alltid barnets egen stemme og mening. I denne modulen retter vi oppmerksomheten mot artikkel 12, som sier at barn har rett til å bli hørt i saker som angår dem, og at de med loven i hånda kan kreve å medvirke. Vi har tidligere vært inne på medbestemmelse som prinsipp i modul 1 og også snakke tom retten til å bli hørt i modul 3.

Barn og unge er gjerne bevisst sine vansker og har ofte meninger om hva som kan hjelpe dem. Unnlater man å snakke med dem går man derfor glipp av viktig informasjon for å kunne ta de riktige avgjørelsene. Vi snakker gjerne om barn som et individ og barn som gruppe. F.eks. en elev og en klasse, der begge disses behov skal vurderes når beslutningen skal tas. Det kan ofte være vanskelig å balansere slike avgjørelser. Det diskuteres også.

Etter å ha gjennomgått denne modulen skal du være i stand til å reflektere over hvordan du kan legge til rette for at barna blir hørt og for at de skal få medvirke.