Modul 3 – Vurdering av barnets beste

Barnekonvensjonens artikkel 3 handler om barnets beste. Denne sier at barnets beste-vurdering skal spille en rolle og bli tatt hensyn til hele veien i vurderinger som gjøres av et barns situasjon. Dette skal også gjelde i spesialpedagogikken.

At barna skal kunne medvirke når vurderinger gjøres er altså en rettighet de har. Ifølge Utdanningsdirektoratet er det en saksbehandlingsfeil om det ikke kommer klart frem at barnets stemme er blitt hørt og barnets beste er vurdert i en sak som vedrører dem.

Målene for denne modulen er at du skal kunne si noe om betydningen av barnets beste-vurdering i arbeidet med inkludering, og utvikle mer kunnskap om betydningen av barns medvirkning for utvikling og læring.